news

การเรียกร้องเขตแดนที่ทับซ้อนกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเด็นที่ทำให้กระบวนการแต่งตั้งมรดกโลกของโลกล่าช้าขึ้น ได้แก่ แก่งกระจานกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ในกลุ่มป่าเดียวกันในแถบตะวันตกตอนล่างเนื่องจากได้มีการส่งมอบให้องค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณา ในปี 2011 ปัญหาสำคัญอื่น ๆ คือขอบเขตที่ไม่ชัดเจนกับพื้นที่คุ้มครองของพม่าที่อยู่ติดกัน

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมรดกโลกด้วย ในปี พ.ศ. 2559 ยูเนสโกได้เรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิชุมชนในป่า นอกจากนี้ยังได้ขอให้ทั้งประเทศไทยและพม่าเข้ามาตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียกร้องเขตแดนที่ทับซ้อนกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ 6 แห่งที่เสนอให้เป็นมรดกโลกและมีแผนที่จะผลักดันให้มีการจัดตั้งวนอุทยานแก่งกระจานในที่ประชุมมรดกโลกขององค์การยูเนสโกต่อไป